Политиката по качеството на ТЕРМОБИЛД ЕООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти от страна на нашите сътрудници. Организацията спазва действащите законови и нормативни изисквания при изпълнение на специфичните дейности. Тя се стреми да предлага конкурентни продукти с високо качество, гарантиращи съществуването и просперитета на фирмата.

За изпълнение на декларираната Политика по отношение на качеството, Ръководството дефинира следните цели по качеството:

  • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
  • управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта и услугата;
  • отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите сътрудници;
  • ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
  • синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
  • установяване и поддържане на коректни отношения с доставчици и инвеститори, развитие на взаимноизгодно партньорство.

ТЕРМОБИЛД ЕООД оценява своята дейност по следните целеви показатели:

  • брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти;
  • брой на предлагани нови продукти;
  • брой на клиентите;
  • брой на постоянните клиенти (с два и повече договора).

Всички показатели е необходимо да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди.

Способността да се оказват качествени услуги и да се работи със съвременни технически средства за постигане на конкурентно-способност.

В качеството си на Управител на ТЕРМОБИЛД ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по отношение на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015.