Като Организация, която напълно съзнава своята отговорност за защита на околната среда, Ръководството на ТЕРМОБИЛД ЕООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения. Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Интегрираната система за управление да бъдат изпълнени.

Ръководството и персоналът на дружеството осъзнават отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на Организацията. Политиката по околната среда се базира на следните основни принципи:

 • спазване на приложимите законови изисквания и прилагане на добри практики в областта на опазването на околната среда;
 • непрекъснато подобряване при опазването на околната среда чрез управление на генерираните отпадъци в съответствие със законовите изисквания – правилно обезвреждане, стремеж към рециклиране и повторно използване;
 • стремеж към икономично потребление на природни и енергийни ресурси – ел. енергия, вода, горива, хартия и др.;
 • намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;
 • стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси изпълнявани от дружеството;
 • осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;
 • активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • предлагане на съвременни машини и съоръжения отговарящи на съвременните екологични и енерго-ефективни критерии;
 • поддържане на готовност на персонала на дружеството за реакция при бедствия и аварии, за постигане на минимални щети за околната среда и природата.

Ръководството на Дружеството има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в изпълняваните дейности. ТЕРМОБИЛД ЕООД ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • брой събития причиняващи щети за околната среда;
 • брой обучения за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на ОС;
 • брой учения за реакция при бедствия и аварии.

Ръководството предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на ОС до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти.

Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на околната среда, както и с съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител на ТЕРМОБИЛД ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по отношение на ОС в съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015.