В ТЕРМОБИЛД ЕООД осъзнаваме, че здравето и безопасността на нашите сътрудници и клиенти са от първостепенно значение. Осъзнаваме, че декларирането и прилагането на ясна политика за управление на здравето и безопасността при работа, поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Интегрирана система за управление на дружеството.

Политиката на управление на ЗБР на ТЕРМОБИЛД ЕООД е насочена към непрекъснато подобряване на условията на труд в съответствие с българското и европейско законодателство, постигане на все по-висока удовлетвореност на персонала от изпълняваната трудова дейност. За ефикасното провеждане на Политиката по здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството определя следните основни принципи:

  • създаване и поддържане на работни места без риск за здравето на работещите;
  • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати и ограничаването им при източника на възникването им;
  • спазване на действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • формиране на висока професионална култура по безопасност;
  • осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички служители, клиенти и други лица, извършващи дейности от името на Дружеството, да осъзнаят рисковете, свързани с тяхната работа и отговорно и безопасно да изпълняват задълженията си;
  • осигуряване на надеждна комуникация по всички въпроси по здравословни и безопасни условия на труд между ръководството и персонала.

ТЕРМОБИЛД ЕООД ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

  • брой инциденти при изпълнение на дейностите;
  • брой обучени лица за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на здраве и безопасност;
  • брой учения за реакция при бедствия и аварии;
  • брой обучения на доставчици и подизпълнители.

Ръководството на ТЕРМОБИЛД ЕООД предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на здраве и безопасност до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти.

Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на здравето и безопасността, както и със съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител на ТЕРМОБИЛД ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 45001:2018.